Name adoption list of Heidelsheim, 1809

Transcribed from the LBI B. Rosenthalcollection
No. Old name Familymember New name Age Remark
1 Kaufmann Israel   Odenheimer 72  
    Rösle   58  
    Alexander Kaufmann      
2 Maier Nathan   Marx 58  
    Heva   52  
    Marx Maier   31  
    Joseph Maier   28  
    Samuel Maier   22  
    Hersch Maier   15  
    Sprinz   23  
    Bela   21  
    Frele   11  
3 David Hirsch   Dreifus 50  
    Jüdle   49  
    Falk David   15  
    Moses Hayum   9  
    Deche   16  
    Hanna   11  
    Mamel   7  
    Fromet   4  
4 Raphael Nathan   Marx 53  
    Ester   32  
    Elias   7  
    Nathan   3  
    Beßle   5  
5 Jesle Joseph   Maier 62 Widower
    Simon   25  
    Maier   23  
    Josef   20  
    Wolf   15  
    Herz   13  
    Aron   10  
    Löw   8  
    Retsch   7  
    Ella   3  
6 Liebmann Feist   Griesheimer 47  
    Jüdle   43  
    Feist   19  
    Moses   8  
    Hayum   6  
    Falk   5  
    Bele   16  
    Sorle   10  
7 Lemann Bärle   Bär 52  
    Mamel   36  
    Bärle   19  
    Bele   15  
    Rachel   12  
    Kele   9  
8 Marx Herz   Marx 42  
    Gala   36  
    Joseph Hersch   8  
    Löw   6  
    Herz   4  
9 Gimbel Joseph   Maier 58  
    Sorle   44  
10 Moses Kaufmann   Odenheimer 42  
    Jüdche   34  
    Israel   10  
    Ettel   15  
    Sorle   12  
    Bela   7  
    Zerla   2  
11 Moses Gimbel   Maier 43  
    Fromet   34  
    Samuel Hersch   9  
    Maier Moses   4  
    Sorle   1 1/2  
12 Maier Kaufmann   Odenheimer 38 y 9 m  
    Schönle   21  
    Ettel   12  
    Bräunle   10  
    Feil   8  
    Kela   7  
    Jüdle   5  
    Gohles(?)   1 1/2  
13 Löw Gimbel   Maier 40  
    Fromet   34  
    Maier   12  
    Salomon   10  
    Moses   4  
    Hentel   8  
14 Löw Herz   Marx 38  
    Jüdle   36  
    Machol   9  
    Maier Hirsch   4  
    Herz   2  
15 Nathan Joseph   Maier 41  
    Sorle   34  
    Josef   8 1/2  
    Resch   6  
    Keile   4  
16 Hirsch Kaufmann   Odenheimer 38  
    Hanna   35  
    Josef   6  
    Herz   1  
    Feil   3  
17 Emanuel Josef Karlebach   E. J. Karlebach 34  
    Bella   32  
    Josef Hirsch   6  
    Reche   5  
    Sara   2  
18 Samuel Gimbel   Maier 32  
    Jüdle   27  
    Sorle   2 1/2  
    Schönge   9 months  
19 Veist Joseph   Graf 38  
    Zechabet   32  
    Sara   1 y 2 m  
20 Samuel Joseph   Buchheimer 32  
    Madel   30